Vedtægter - Den Frie Rådgivning


§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Den Frie Rådgivning, og dens hjemsted er i Odense Kommune.


§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål har et socialt sigte i forhold til udbredelse af almen samfundsviden, til alle borgere, fortrinsvis borgere i Odense Kommune, men også til borgere i resten af Danmark. Formålet er at lave rådgivning og aktiviteter for marginaliserede borgere uden den fornødne viden, ressourcer eller eksempelvis sproglige færdigheder til at kunne begå sig i samfundet på lige fod med andre borgere.


§ 3. Medlemskab

Alle, som er enige i foreningens formålsparagraf og vil støtte foreningens virke, kan optages som medlemmer i foreningen.


Stk. 3a

Et medlem, der ikke respekterer foreningens vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes fra foreningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt (se § 9, stk. 9f vedr. afstemning i bestyrelsen).


§ 4. Regnskab og revision
Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab med kommende årsbudget godkendes af den ordinære generalforsamling og kan gennemses af medlemmer tidligst 14 dage før generalforsamlingen.


Stk. 4a

Regnskab påtegnes af en revisor valgt af generalforsamlingen.


§ 5 Kontingent
Medlemskontingent for det kommende regnskabsår fastsættes på den ordinære generalforsamling med almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.


§ 6. Generalforsamling
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i 1. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
Stk. 6a Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forpersonen i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse og orientering om budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, forperson og kasserer.

7. Valg af revisor og suppleant.

8. Eventuelt.


§ 8. Stemmeret og afstemning
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer.


Stk. 8a
Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal – undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. Jf. § 8. stk. 8b og 8c.


Stk. 8b Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 3/5 majoritet af de fremmødte medlemmer.


Stk. 8c Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på hinanden to efterfølgende generalforsamlinger med minimum 14 dages mellemrum. Jf. § 10.


Stk. 8d Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal forelægges bestyrelsen og ledsages af en udførlig dagsorden.


Stk. 9a Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og der indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.


§ 10. Bestyrelsens ledelse
Bestyrelsen består af en forperson, en næstforperson, en kasserer og op til 4 menige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan ske.


Forperson og 2 menige medlemmer vælges de lige år, kasserer, næstforperson og 2 menige medlemmer vælges de ulige år. Forperson, næstforperson og kasserer vælges på generalforsamlingen. Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen, som tiltræder løbende, hvis et bestyrelsesmedlem ikke har mulighed for at deltage i et bestyrelsesmøde eller i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden. Bestyrelsesmøderne er åbne med undtagelse af lukkede punkter. Suppleanter kan deltage på mødet ved lukkede punkter.


Stk. 10a
Forperson og kasserer har tegningsret for foreningen. Det er ligeledes forperson og kasserer, som underskriver det årlige regnskab. Forperson og kasserer kan meddele prokura.


Stk. 10b
Senest en måned efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen konstituerer forpersonskabet. Bestyrelsen fastlægger ligeledes sin forretningsorden på dette møde.


Stk. 10c Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med gældende aftaler.


Stk. 10d For at være valgbar, skal den foreslåede være medlem af foreningen, og være personligt til stede eller skriftligt tilkendegive at være villig til at modtage valg


Stk. 10e Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed, er forpersonens stemme afgørende.


Stk. 10f
Forpersonen kan træffe afgørelser i sager, hvor der kræves hurtig afgørelse, og hvor det skønnes, at det ikke er muligt at samle forpersonskabet eller bestyrelsen inden for et rimeligt tidsrum. Forpersonen skal inden for en uge orientere bestyrelsen om hvilke afgørelser, der er blevet truffet. Et hastemøde kan foregå via mail, hvis det skønnes, at det ikke kræver, at bestyrelsen samles. Er afgørelsen af alvorlig karakter, som har indvirkning på foreningens virke, skal bestyrelsen samles snarest muligt og helst inden for 14 dage efter, at afgørelsen er truffet.


Stk. 10g Bestyrelsesmøder afholdes så ofte forpersonen eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst syv dages varsel.


Stk. 10h
Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem. Jf. § 4, stk. 3a.


Stk. 10i
Bestyrelsen har ansvar for ansættelse af det lønnede personale.


Stk. 10j
a) Ansatte i Den Frie Rådgivning, samt andre i inhabile stillinger, kan ikke stille op til bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer og afgør en evt. inhabilitet.


b) Hvis et bestyrelsesmedlem bliver ansat i Den Frie Rådgivning i perioden, hvor personen sidder i bestyrelsen, udtræder denne af bestyrelsen og 1. suppleanten indtræder.


Stk. 10k
Forpersonskabet varetager foreningens interesser mellem bestyrelsesmøderne. Udvalget skal ses som et bindeled mellem de ansatte og bestyrelsen.Efter den årlige generalforsamling udarbejder Forpersonskabet en forretningsorden, der godkendes af bestyrelsen.


§ 11. Opløsning/ændring af formålsparagraf


Stk. 11a
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages ved to på hinanden følgende generalforsamlinger indkaldt med 14 dages mellemrum. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget, hvis forslaget skal godkendes.


Stk. 11b
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud andet frivilligt socialt arbejde, som flugter med foreningens formål.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling mandag den 12. november 2007 og siden ændret ved Ordinær Generalforsamling tirsdag den 17. marts 2009, ved ekstraordinær generalforsamling onsdag den 7. oktober 2009, ved ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts 2013, ved ekstraordinær generalforsamling d. 28.10.15, ved ordinær generalforsamling d. 09.03.16, ved ordinær generalforsamling d. 15.03.17, samt ekstra ordinær generalforsamling 29.03.17.


§12 Ikrafttrædelsesbestemmelser


Stk. 1. Vedtægterne trådt i kraft pr. 22. marts 2022 efter de er vedtaget af Generalforsamlingen.


Copyright © Alle rettigheder forbeholdes